top

Informacje dla budujących swój dom

 

1. Właściciel działki, który chce wybudować dom (budynek mieszkalny, usługowy, gospodarczy inny) powinien postępować w następujący sposób:
2. W Urzędzie Gminy (Miasta) powinien uzyskać Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
3. Do wniosku o wydanie w/w decyzji należy dołączyć aktualna mapę w skali 1:1000 lub 1:500 wydaną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa ważna jest 3 miesiące. Data ważności Decyzji jest podana w Decyzji (najczęściej 2 lata)
4. W Zakładzie Energetycznym powinien uzyskać Techniczne warunki zasilania w energię elektryczną. Do wydania w/w warunków potrzebny jest szkic usytuowania budynku sporządzony na mapie działki z podaniem numeru najbliższego słupa, ewentualnie numeru złącza. (Uwaga: techniczne warunki zasilania placu budowy są niewystarczające do sporządzenia projektu zasilania budynku)
5. W WODROL (MPWiK, lub innego dystrybutora sieci wodociągowej) powinien uzyskać zapewnienie dostawy wody i (ewentualnie) odbioru ścieków. W przypadku braku w/w sieci wodę należy pozyskiwać z własnej studni, a ścieki odprowadzić do ekologicznej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.
6. W Zakładzie Gazowniczym powinien uzyskać Zapewnienie i warunki dostawy gazu.
7. Od dysponentów dróg powinien uzyskać warunki wjazdu na działkę (dotyczy wjazdów owoprojektowanych)
8. Od Geodety Uprawnionego (np. GUX tel. 081-740-13-89 lub 0601-80-40-47 gux@onet.pl) mapę do celów projektowych w skali 1:500
9. Wybrać gotowy projekt budynku lub zlecić do pracowni projektowej opracowanie projektu indywidualnego
10. Zlecić firmie projektowej dysponującej uprawnionymi projektantami wszystkich branż i będącej płatnikiem podatku VAT (odliczenia od podatku) – może być GUX gux@pocza.onet.pl
Adaptację projektu gotowego i ewentualnie dokonanie zmian w projekcie:
- opracowanie planu zagospodarowania działki
- opracowanie projektów przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, gazowego, elektrycznego i innych
- uzgodnienie w/w przyłączy w Zespole Uzgadniania Projektowego
- opracować (ewentualnie) projekt wjazdu na działkę

11. Zlecić uprawnionej jednostce geologicznej wykonanie dokumentacji geotechnicznej (badanie gruntu)
12. W przypadku klas gruntu na działce wyższej od IVa należy zlecić Geodecie Uprawnionemu (może być GUX, gux@onet.pl) wyłączenie gruntu z pod produkcji rolnej.
13. W przypadku w Decyzji o warunkach zabudowy działki lub przez urząd wydający pozwolenie na budowę żądane są dalsze uzgodnienia lub opinie, należy je uzyskać.

Dopiero tak opracowana dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym i posiadająca wszystkie w/w wymagane uzgodnienia może być złożona w Starostwie (Urzędzie Miejskim lub Urzędzie Gminy) celem zatwierdzenia i wydania pozwolenia na budowę.

gux@poczta.onet.pl         601-80-40-4781-440-34-84

Znajdź nas na GOOGLE